ថ្នាក់រៀនលើបណ្តាញ

រៀនពីអ្នកជំនាញ

ទទួលបានការជម្រុញទឹកចិត្តជាមួយមេរៀនពីអ្នកជំនាញជាមួយ Piseth Academy នៅលើអនឡាញ។

លំហាត់អនុវត្តន៍

រៀនមេរៀនដែលអ្នកអាចយកទៅអនុវត្តន៍បានជាមួយគ្រូជំនាញលើមុខវិជ្ជានីមួយៗ។

សំណួរចម្លើយ

អ្នកអាចវាយតម្លៃការសិក្សាតាមរយៈការចូលរួមឆ្លើយសំណួរនៅក្នុងមេរៀននីមួយៗ។

ការណែនាំ

មេរៀនទាំងអស់ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់សិស្សកម្រិតដំបូង កម្រិតមធ្យម និងកម្រិតខ្ពស់។

មេរៀនពេញនិយម

មេរៀនល្បីៗដែលសិស្សចូលចិត្តរៀនជាងគេនៅលើវេបសាយ Piseth Academy ដូចបង្ហាញខាងក្រោមៈ

សិក្សាជាមួយគ្រូមានជំនាញច្បាស់លាស់

រៀនជំនាញថ្មីសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន និងការងាររបស់អ្នក

Khmer New Reader
ស្ថាបនិក — ពិសិដ្ឋ

សិក្សាជំនាញដែលអ្នកចូលចិត្ត និងចង់ចេះចង់ដឹង

យើងផ្តល់ឲ្យជាមួយលំហាត់អនុវត្តន៍ជាមួយជំនាញថ្មីៗ

គ្រូបង្រៀនបង្កើតមុខវិជ្ជាល្អបំផុតសម្រាប់ជួយអ្នកឲ្យលូតលាស់

តើសិស្សនិយាយអ្វីខ្លះ?

វគ្គសិក្សានេះពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់!
ខេវិន
មកពី អាមេរិក
ពិតជាងាយស្រួលរៀនតាមខ្លាំងណាស់!
សាហ្សា
មកពី អូស្ត្រាលី
ខ្ញុំគិតថាពិបាក ប៉ុន្តែមិនដូច្នោះទេ មេរៀនជួយឲ្យខ្ញុំឆាប់យល់ខ្លាំងណាស់!
ហ្វ្រែង
មកពី ជប៉ុន
អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចរៀនឆាប់ចេះដូចខ្ញុំដែរ!
ជែក
មកពី អង់គ្លេស