ខគម្ពីរទាំង ១០ និយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់

តើភាពស្មោះត្រង់មានន័យដូចម្តេច? នេះគឺជាពាក្យដែលមនុស្សគ្រ …

ខគម្ពីរទាំង ១០ និយាយអំពីភាពស្មោះត្រង់ Read More »