គោលការណ៍ឯកជនភាព

តើយើងជានរណា

អក្សរដែលបានផ្ដល់ឲ្យ: អាសយដ្ឋាននៃវេបសាយរបស់យើងគឺ៖ https://www.piseth.info។

មតិ

អក្សរដែលបានផ្ដល់ឲ្យ: នៅពេលដែលអ្នកទស្សនាបញ្ចេញមតិនៅលើវេបសាយ យើងប្រមូលនូវទិន្នន័យដែលបង្ហាញនៅក្នុងបែបបទបញ្ចេញមតិ រួមជាមួយទាំងអាសយដ្ឋាន IP និងឈ្មោះនៃកម្មវិធីបើកអ៊ិនធឺណិតដើម្បីជាជំនួយដល់ការរុករកស្ប៉ាម។

អក្សរអនាមិកមួយត្រូវបានបង្កើតពីអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក (ឬហៅម្យ៉ាងទៀតបានថា hash) អាចនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យទៅសេវាកម្ម Gravatar ដើម្បីរកមើលថាតើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់វាឬទេ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនៃសេវាកម្ម Gravatar អាចរកបាននៅទីនេះ៖ https://automattic.com/privacy/។ បន្ទាប់ពីមតិរបស់អ្នកត្រូវបានអនុម័ត រូបភាពប្រូហ្វាល់របស់អ្នកនឹងត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈនៅក្នុងបរិបទនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នក។

មេឌា

អក្សរដែលបានផ្ដល់ឲ្យ: ប្រសិនបើអ្នកអាប់ឡូដរូបភាពណាមួយទៅកាន់វេបសាយនេះ អ្នកគួរចៀសវាងអាប់ឡូដនូវរូបណាដែលមានបង្កប់នូវទិន្នន័យនៃទីតាំង (EXIF GPS)។ អ្នកប្រើប្រាស់នៅលើវេបសាយនេះអាចដោនឡូដ និងទាញយកទិន្នន័យពីទីតាំងនៃរូបភាពនេះពីលើវេបសាយនេះបានគ្រប់ពេល។

ឃុកឃីស

អក្សរដែលបានផ្ដល់ឲ្យ: ប្រសិនបើអ្នកបានបញ្ចេញមតិនៅលើវេបសាយរបស់យើង អ្នកនឹងជ្រើសយកការរក្សាទុកនូវឈ្មោះរបស់អ្នក អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល និងអាសយដ្ឋានវេបសាយនៅក្នុងឃុកឃីស។ ការនេះគឺដើម្បីសម្រួលដល់អ្នក ដោយអ្នកពុំចាំបាច់បំពេញនូវព៌ត័មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកម្ដងទៀតនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចេញមតិបន្តបន្ទាប់ទៀត។ ឃុកឃីសនេះនឹងមានអាយុដល់ ១ឆ្នាំ។

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

នៅពេលដែលអ្នកចូលប្រើ យើងនឹងបង្កើតនូវឃុកឃីសមួយចំនួនដើម្បីរក្សានូវព័ត៌មាននៃការចូលប្រើរបស់អ្នកនេះ រួមទាំងជម្រើសនៃការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ផងដែរ។ ឃុកឃីសនៃការចូលប្រើនេះមានអាយុកាល ២ថ្ងៃ និងជម្រើសនៃការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់មានអាយុកាល ១ឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសយក “ចងចាំខ្ញុំ” នោះឃុកឃីសនៃការចូលប្រើរបស់អ្នកនឹងមានអាយុ ២សប្ដាហ៍។ ប្រសិនបើអ្នកចាកចេញពីគណនី នោះឃុកឃីសនៃការចូលប្រើនឹងត្រូវលុបចេញ។

ប្រសិនបើងអ្នកធ្វើការកែ ឬចុះផ្សាយអត្ថបទណាមួយ ឃុកឃីសមួយទៀតនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធីបើកអ៊ិនធឺណិតរបស់អ្នក។ ឃុកឃីសនេះ ពុំមានបញ្ចូលនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ និងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ពី ID នៃប្រកាសរបស់អត្ថបទដែលអ្នកបានកែតែប៉ុណ្ណោះ។ វានឹងត្រូវលុបវិញពេលហួសពី ១ថ្ងៃ។

មាតិកាដែលបានភ្ជាប់មកពីវេបសាយដទៃ

អក្សរដែលបានផ្ដល់ឲ្យ: អត្ថបទនានានៅក្នុងវេបសាយនេះអាចនឹងមាននូវមាតិកាបង្កប់ (ឧទាហរណ៍ដូចជា វីដេអូ រូបភាព កម្រងអត្ថបទ ។ល។)។ មាតិកាបង្កប់ពីវេបសាយផ្សេងទៀតមានភាពដូចគ្នានឹងរបៀបដែលអ្នកទស្សនា ចូលមើលវេបសាយផ្សេងទៀតដែរ។

វេបសាយទាំងនេះអាចនឹងប្រមូលទិន្នន័យអំពីអ្នក ដោយប្រើឃុកឃីស ដោយភ្ជាប់នូវកូដសម្រាប់តាមដានបន្ថែមពីភាគីទី៣ និងកត់ត្រានូវរាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកដោយប្រើមាតិកាដែលបានភ្ជាប់នោះ ដោយមានបញ្ចូលទាំងការកត់ត្រាសកម្មភាពរបស់អ្នកជាមួយនឹងមាតិកានោះ ប្រសិនបើអ្នកមានគណនី និងបានចូលប្រើក្នុងវេបសាយនោះ។

អ្នកដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយ

អក្សរដែលបានផ្ដល់ឲ្យ: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

រយៈពេលដែលយើងរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នក

អក្សរដែលបានផ្ដល់ឲ្យ: ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចេញមតិ មតិទាំងនោះ និងទិន្នន័យមេតារបស់វានឹងត្រូវរក្សាទុកជារៀងរហូត។ ធ្វើដូចនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចស្គាល់ និងអនុម័តបាននូវរាល់ការបញ្ចេញមតិតប ក្រោយៗមកទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជំនួសឲ្យការបង្កកពួកវាទៅក្នុងបញ្ជីរង់ចាំសម្រាប់ការពិនិត្យ។

សម្រាប់អ្នកប្រើដែលបានចុះបញ្ជីនៅលើវេបសាយរបស់យើង (ប្រសិនបើមាន) យើងក៏រក្សាទុកផងដែរនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យនៅលើទំព័រព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ អ្នកប្រើទាំងអស់អាចមើល កែប្រែ ឬក៏លុបនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបានគ្រប់ពេលវេលា (លើកលែងតែចំណុចមួយដែលថាគេពុំអាចប្ដូរឈ្មោះសម្រាប់ចូលប្រើបានទេ)។ អ្នកអភិបាលគេហទំព័រអាចមើល ឬក៏កែប្រែនូវព័ត៌មានទាំងនោះផងដែរ។

សិទ្ធិអ្វីខ្លះដែលអ្នកមានលើទិន្នន័យរបស់អ្នក

អក្សរដែលបានផ្ដល់ឲ្យ: ប្រសិនបើអ្នកមានគណនីមួយនៅលើវេបសាយនេះ ឬមួយអ្នកធ្លាប់បានបញ្ចេញមតិពីមុន អ្នកអាចស្នើសុំឲ្យមានការនាំចេញនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលយើងបានរក្សាទុក ដោយរួមបញ្ចូលទាំងទិន្នន័យនានាដែលអ្នកបានផ្ដល់ឲ្យយើង។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំឲ្យយើងធ្វើការលុបនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលមាននៅយើងផងដែរ។ នេះមិនរាប់បញ្ចូលទិន្នន័យណាមួយដែលយើងមានកាតព្វកិច្ចរក្សាទុកសម្រាប់គោលបំណងរដ្ឋបាល ច្បាប់ ឬសន្តិសុខឡើយ។

ទីដែលយើងបញ្ជូនទិន្នន័យរបស់អ្នកទៅ

អក្សរដែលបានផ្ដល់ឲ្យ: មតិរបស់អ្នកអានអាចនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យតាមរយៈសេវាកម្មរុករកស្ប៉ាមដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

Scroll to Top