លក្ខន្តិកៈ

តើ www.piseth.info ជានរណា?

អាស័យដ្ឋានរបស់យើងៈ https://www.piseth.info

តើទិន្នន័យអ្វីខ្លះដែលយើងប្រមូល ហើយហេតុអ្វីបានជាយើងប្រមូល

មតិយោបល់

ពេលអ្នកចូលទស្សនាបញ្ចេញមតិនៅលើវ៉ិបសាយ យើងប្រមូលទិន្នន័យបង្ហាញនៅក្នុងទម្រង់បញ្ចេញមតិ ព្រមទាំងអាសយដ្ឋាន IP និងកម្មវិធីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកប្រើដើម្បីការពារពីការវាយលុកពីការរំខាននានា។

ស្ទ្រីងអនាមិកនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក (ហៅថាបំណែកតូចៗ) អាចនឹងផ្តល់ឲ្យទៅកាន់សេវា Gravatar ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់។ លក្ខន្តិកៈសេវាកម្មរបស់ Gravatar មាននៅក្នុងតំណរនេះ https://automattic.com/privacy/។ បន្ទាប់ពីអនុញ្ញាតិបញ្ចេញមតិរួច រូបភាពប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកនឹងត្រូវបង្ហាញជាសាធារណៈនៅក្នុងមតិរបស់អ្នក។

ការផ្សព្វផ្សាយ

ប្រសិនបើអ្នកតម្លើងរូបភាពរបស់អ្នកចូលទៅក្នុងវ៉េបសាយ អ្នកត្រូវជៀសវាងភ្ជាប់រូបភាពទៅកាន់ទិន្នន័យទីតាំង (EXIF GPS)។ អ្នកចូលទស្សនានៅក្នុងវ៉េបសាយអាចទាញយក និងយកចេញទិន្នន័យទីតាំងរូបភាពនៅលើវ៉េបសាយ។

ទម្រង់ទំនាក់ទំនង

ទិន្នន័យលើម៉ាស៊ីនមេ

បើអ្នកបញ្ចេញមតិនៅលើវ៉េបសាយរបស់យើងដោយប្រើឈ្មោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល និងវ៉េបសាយទម្រង់បែបនេះត្រូវបានរក្សាទិន្នន័យនៅលើម៉ាស៊ីនមេ។ ទាំងអស់នេះផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដោយមិនចាំបាច់បញ្ចូលទិន្នន័យលម្អិតម្តងទៀតពេលបញ្ចេញមតិលើកក្រោយ។ ទិន្នន័យលើម៉ាស៊ីនមេអាចរក្សាទុករហូតដល់មួយឆ្នាំ។

បើអ្នកមានគណនី ហើយចុះឈ្មោះចូលទៅកាន់វ៉េបសាយ យើងនឹងកំណត់ទិន្នន័យលើម៉ាស៊ីនមេបណ្តោះអាសន្នដើម្បីកំណត់ថាតើកម្មវិធីរបស់អ្នកទទួលយកទិន្នន័យលើម៉ាស៊ីនមេដែរឬទេ។ ទិន្នន័យលើម៉ាស៊ីនមេមិនរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងត្រូវបានលុបចេញពេលអ្នកបិទកម្មវិធីបើកវ៉េបសាយរបស់អ្នក។

ពេលអ្នកចុះឈ្មោះចូល យើងនឹងបង្កើតទិន្នន័យលើម៉ាស៊ីនមួយចំនួនដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នក និងជម្រើសនៃអេក្រង់របស់អ្នក។ ទិន្នន័យចុះឈ្មោះចូលលើម៉ាស៊ីនត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេលពីរថ្ងៃ ហើយជម្រើសទិន្នន័យអេក្រង់ត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេលមួយឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នក “ចងចាំខ្ញុំ” ការចុះឈ្មោះចូលរបស់អ្នកនឹងបន្តនៅរយៈពេលពីរសប្តាហ៍។ បើអ្នកចាកចេញពីគណនីរបស់អ្នក ទិន្នន័យចុះឈ្មោះចូលរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានលុបចេញ។

បើអ្នកកែ ឬប្រកាសនៅក្នុងអត្ថបទ ទិន្នន័យលើម៉ាស៊ីនបន្ថែមនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធីបើកវ៉េបសាយរបស់អ្នក។ ទិន្នន័យនៅលើម៉ាស៊ីននេះរួមមានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងបញ្ជាក់ទៅកាន់លេខអត្តសញ្ញាណអត្ថបទដែលអ្នកទើបតែបានកែប្រែរួច។ វានឹងលុបបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល ១ថ្ងៃ។

បង្កប់មាតិកាមកពីវ៉េបសាយផ្សេង

អត្ថបទ ឬមេរៀននៅលើវ៉េបសាយនេះមានរួមបញ្ចូលទាំងមាតិកាយកមកពីវ៉េបសាយផ្សេង (ឧ. វីដេអូ រូបភាព អត្ថបទ។ល។)។ បង្កប់មាតិកាយកមកពីវ៉េបសាយផ្សេងមានលក្ខណៈដូចគ្នាដូចជាការចូលទៅមើលវ៉េបសាយនោះរបស់អ្នកទស្សនាដែរ។

វ៉េបសាយទាំងអស់នេះអាចនឹងចាប់យកទិន្នន័យរបស់អ្នក ប្រើទិន្នន័យលើម៉ាស៊ីន បង្កប់ការតាមដានបន្ថែមរបស់ភាគីទីបី និងត្រួតពិនិត្យការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយមាតិកាដែលបានបង្កប់ រួមទាំងតាមដានការទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងមាតិកាបង្កប់បើអ្នកមានគណនី និងចុះឈ្មោះចូលទៅកាន់វ៉េបសាយនោះ។

កម្មវិធីវិភាគ

តើយើងចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយនរណា?

តើទិន្នន័យរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេលប៉ុន្មាន?

បើអ្នកបញ្ចេញមតិ មតិរបស់អ្នក និងទិន្នន័យមេតានឹងត្រូវបានរក្សាទុកគ្មានដែនកំណត់។ ការធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលស្គាល់ និងអនុញ្ញាតិមតិយោបល់តាមដានដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនរក្សាទុកឲ្យនៅបន្តកន្ទុយគ្នាសម្រាប់ការអនុញ្ញាតិឲ្យឡើយ។

សម្រាប់អ្នកប្រើដែលបានចុះឈ្មោះលើវ៉េបសាយរបស់យើង (បើមាន) យើងក៏រក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចដែលបានផ្តល់ឲ្យនៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកប្រើ។ អ្នកប្រើទាំងអស់អាចមើលឃើញ កែប្រែ និងលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបានគ្រប់ពេល (លើកលែងតែឈ្មោះអ្នកប្រើមិនអាចប្តូរបានឡើយ)។ អ្នកគ្រប់គ្រងវ៉េបសាយក៏អាចមើលឃើញ និងកែប្រែព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឲ្យនៅក្នុងប្រវត្តិរូបអ្នកប្រើប្រាស់ដែរ។ 

តើអ្នកមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះជាមួយទិន្នន័យរបស់អ្នក

បើអ្នកមានទិន្នន័យលើវ៉េបសាយនេះ ឬបានបញ្ចេញមតិ អ្នកអាចស្នើសុំដើម្បីទាញទិន្នន័យរបស់អ្នកដែលបានរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នក រួមទាំងទិន្នន័យនានាដែលអ្នកបានផ្តល់ឲ្យមកយើង។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំលុបទិន្នន័យផ្សេងៗដែលរក្សាទុកលើវ៉េបសាយរបស់យើង។ ទាំងអស់នេះមិនរួមបញ្ចូលទាំងទិន្នន័យដែលយើងមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីរក្សាទុកសម្រាប់គោលបំណងកិច្ចការគ្រប់គ្រង ការងារផ្លូវច្បាប់ និងសុវត្ថិភាពនានា។ 

តើយើងបញ្ជូនទិន្នន័យរបស់អ្នកទៅកន្លែងណា?

ការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកចូលមើលវ៉េបសាយអាចចាប់សេវាកម្ម ឬសកម្មភាពរំខានផ្សេងៗដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ទិន្នន័យទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក

ព័ត៌មានបន្ថែម

របៀបយើងការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក

តើមានបែបបទរក្សាទុកទិន្នន័យអ្វីខ្លះដែលយើងមាន

តើភាគីទីបីណាដែលយើងបានទទួលទិន្នន័យមក

ការសម្រេចចិត្តស្វ័យប្រវត្តិបែបណាត្រូវបានបង្កើតឡើង និង/ឬប្រវត្តិរូបដែលយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអ្នកប្រើ

លក្ខន្តិកៈត្រូវបង្ហាញពីតម្រូវការតាមច្បាប់របស់វិស័យនេះ

 


 

We collect information about you during the registration, enrollment, and checkout processes on our site.

What we collect and store

When you register an account with us, we’ll ask you to provide information including your name, billing address, email address, phone number, credit card/payment details and optional account information like username and password. We’ll use this information for purposes, such as, to:

 • Send you information about your account, orders, courses, and memberships
 • Communicate with you about courses and memberships that you’re enrolled in
 • Respond to your requests, including refunds and complaints
 • Process payments and prevent fraud
 • Set up your account for our site
 • Comply with any legal obligations we have
 • Improve our site’s offerings
 • Send you marketing messages, if you choose to receive them

When you create an account, we will store your name, address, email and phone number, which will be used to populate the enrollment and checkout for future purchases and enrollments.

We generally store information about you for as long as we need the information for the purposes for which we collect and use it, and we are not legally required to continue to keep it. For example, we will store order information for XXX years for tax and accounting purposes. This includes your name, email address and billing address.

We will also store comments or reviews, if you chose to leave them.

Who on our team has access

Members of our team have access to the information you provide us. For example, both Administrators and Site Managers can access:

 • Order information like what was purchased, when it was purchased and where it should be sent, and
 • Customer information like your name, email address, and billing information.

Course and membership instructors can access your course progress and activities including:

 • Enrollment dates for their courses and memberships
 • Course progress and status information for their courses
 • Quiz and assignments answers and grades for their courses
 • Comments and reviews made on their memberships and courses

Our team members have access to this information to help fulfill orders, process refunds, and support you.

What we share with others

We share information with third parties who help us provide our orders and store services to you.

Scroll to Top