0(0)

របៀបផ្លុំខ្លុយសូប្រាណូកម្រិតដំបូង

  • Course level: All Levels

About Course

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នករៀនផ្លុំខ្លុយថ្នាក់ដំបូង និងអ្នកចេះខ្លះៗរួចហើយ និងចង់បង្កើនសមត្ថភាពភ្លេងបទថ្មីៗ!

Description

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមរយៈបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងដោយបង្ហាញពីគន្លឹះ និងរបៀបខ្លីៗក្នុងការរៀនផ្លុំខ្លុយសូប្រាណូឲ្យឆាប់ចេះ។

What Will I Learn?

  • ១. រៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការផ្លខ្លុយសូប្រាណូ
  • ២. រៀនអំពីទ្រឹស្តីតន្ត្រី
  • ៣. អនុវត្តន៍លេងបទចម្រៀងជាមួយឧបករណ៍

Topics for this course

2 Lessons

សេចក្តីផ្តើម

ការស្វាគមន៍3:43

ស្វែងយល់អំពីខ្លុយ

Soprano Recorder
$27

Requirements

  • អ្នកត្រូវមានខ្លុយមួយសម្រាប់អនុវត្តន៍លេងបទចម្រៀងនៅក្នុងមេរៀន (ប្រភេទណាមួយក៏បាន មិនចាំបាច់ថ្លៃ ឬទាល់តែល្អនោះទេ)។
  • អ្នកត្រូវអនុវត្តន៍ប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឲ្យកាន់តែឆាប់ចេះ និងបង្កើតសមត្ថភាពលេងឧបករណ៍របស់អ្នក។

Target Audience

  • អ្នកចង់ចេះលេងឧបករណ៍ខ្លុយកម្រិតដំបូង
  • អ្នកចេះខ្លះហើយតែចង់បន្ថែមជំនាញ
Scroll to Top