របៀបគ្រប់គ្រងពេលវេលា

  • by
khmer time management course

គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សាស្តីពីការបង្កើតផលិតភាពការងារ និងការគ្រប់គ្រងពេលវេលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជាជំនួយដល់សិស្សជួបប្រទះជាមួយនឹងភាពស្មុគ្រស្មាញ ឬមានការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយការងារតាមរយៈការប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងបង្កើតឲ្យមានលទ្ធផលតាមការរំពឹងទុក។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា

Categories:

Course Instructor

Piseth Piseth Author

បញ្ចុះតម្លៃពិសេស

$27
1 year of access

សេចក្តីផ្តើម

ភាពស្ងាត់ស្ងៀមដែលបំផ្លាញផលិតភាព និងពេលវេលា

ការគ្រប់គ្រងការងារឲ្យបង្កើនផលិតភាព

បច្ចេកទេសបង្កើនផលិតភាពការងារ និងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា