ថ្នាក់រៀនលើបណ្តាញ

Learning Khmer Flute

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀនផ្លុំខ្លុយ

គោលបំណងរបស់មេរៀននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ជួយឲ្យអ្នករៀនឧបករណ៍ខ្លុយដំបូងៗ និងសម្រាប់ចេះភ្លេងខ្លះហើយរៀនលេងខ្លុយតាមរបៀបងាយស្រួល ឆាប់ចេះ មានទាំងការស្វែងយល់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអានអក្សរភ្លេង ព្រមទាំងលំហាត់អនុវត្តន៍តាមរបៀបងាយៗជាច្រើនដើម្បីជួយឲ្យអ្នកសិក្សាកាន់តែឆាប់ចាប់បាន និងឆាប់ចេះ។

ព័ត៌មានវគ្គសិក្សា

Difficulty: Beginner

Categories:

Course Instructor

Piseth Piseth Author

បញ្ចុះតម្លៃពិសេស

$27
1 year of access

សេចក្តីផ្តើម

ប្រវត្តិខ្លុយខ្មែរ

បច្ចេកទេសប្រើខ្យល់

ណោតភ្លេងក្នុងតុងដូ

ស្វែងយល់អំពីក្រដាសអក្សរភ្លេង

លេងតាមព្យ៉ាណូ

លំហាត់អនុវត្តន៍