ថ្នាក់រៀនលើបណ្តាញ

how to find a job

របៀបស្វែងរកការងារ

គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់ប្អូនៗសិស្ស និស្សិត ក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលមានបំណងស្វែងរកការងារធ្វើតាមរយៈរបៀបរៀបចំងាយៗមួយចំនួនឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ និងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំស្ថាប័ន។ លោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីគន្លឹះនៃការរៀបចំប្រវត្តិរូបជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស របៀបត្រៀមខ្លួនសម្ភាសន៍ និងរបៀបឆ្លើយតបទៅកាន់សំណួរនៅពេលសម្ភាសន៍។ ក្រៅពីរការរៀបចំដើម្បីទទួលបានការងារធ្វើ ខ្ញុំក៏មានការបង្ហាត់បង្ហាញជូននូវចំណុចគន្លឹះដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាបុគ្គលិកឆ្នើមដើម្បីជួយឲ្យលោកអ្នកបំពេញការារបានល្អដល់ស្ថាប័នរបស់លោកអ្នក ព្រមទាំងក្លាយខ្លួនជាអ្នកធ្វើការប្រកបដោយសមត្ថភាព។

Course Instructor

Piseth Piseth Author

បញ្ចុះតម្លៃពិសេស

$27
1 year of access

សេចក្តីផ្តើម

ប្រភេទការងារ

របៀបបង្កើតប្រវត្តិរូប

របៀបត្រៀមខ្លួនមុនពេលសម្ភាសន៍

របៀបឆ្លើយសំណួរពេលសម្ភាសន៍

របៀបក្លាយខ្លួនជាបុគ្គលិកឆ្នើម

ព័ត៌មានវគ្គសិក្សា

Categories:

Course Instructor

Piseth Piseth Author

បញ្ចុះតម្លៃពិសេស

$27
1 year of access

សេចក្តីផ្តើម

ប្រភេទការងារ

របៀបបង្កើតប្រវត្តិរូប

របៀបត្រៀមខ្លួនមុនពេលសម្ភាសន៍

របៀបឆ្លើយសំណួរពេលសម្ភាសន៍

របៀបក្លាយខ្លួនជាបុគ្គលិកឆ្នើម