មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការលេងហ្គីតា

  • by
Khmer Guitar Lessons

មេរៀនស្តីអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការលេងឧបករណ៍ហ្គីតាត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អ្នករៀនលេងហ្គីតាដំបូង និងសម្រាប់អ្នកចេះលេងខ្លះៗហើយ។ ខ្ញុំដឹងថាអ្នកច្បាស់ជាចង់លេងហ្គីតាឲ្យឆាប់ចេះលេងជាមួយបទភ្លេងបាន ដូច្នេះមេរៀនទាំងអស់ដកស្រង់តាមបទពិសោធន៍ បូកផ្សំជាមួយនឹងគន្លឹះដើម្បីជួយឲ្យអ្នកលេងបានក្នុងរយៈពេលខ្លី ជាមួយការអនុវត្តន៍សាមញ្ញៗដែលអ្នកអាចចាប់ផ្តើមលេងបាន។

Course Instructor

Piseth Piseth Author

បញ្ចុះតម្លៃពិសេស

$27
1 year of access

សេចក្តីផ្តើម

ការស្វែងយល់ពីអក្សរភ្លេង

របៀបគោះចង្វាក់

លំហាត់អនុវត្តន៍