អំពីយើងខ្ញុំ

សួរស្តី ខ្ញុំឈ្មោះពិសិដ្ឋ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Piseth Academy! លោកអ្នកអាចរីករាយសិក្សាជំនាញ គន្លឹះ និងមេរៀនអនុវត្តន៍ផ្សេងៗនៅលើវ៉ិបសាយរបស់យើងខ្ញុំ។

ខ្ញុំរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងសម្រាប់ជាជំនួយដល់អ្នក ធ្វើឲ្យការចំណាយពេលរបស់អ្នកកាន់តែមានប្រយោជន៍ ទទួលបានចំណេះដឹងសម្រាប់យកទៅអនុវត្តន៍លើការងារ មុខរបរ និងអាជីពផ្សេងរបស់អ្នក។

ពេលវេលាអ្នក ចំណេះដឹងអ្នក ជំនាញរបស់អ្នក ចំណូលរបស់អ្នក!

៥៥+

កម្មវិធី និងការបណ្តុះបណ្តាល

១០០០+

អតិថិជនប្រចាំថ្ងៃ

២០០+

ថ្នាក់រៀន

៥០០០+

អតិថិជន

តើហេតុអ្វីត្រូវសិក្សានៅទីនេះ?

រាល់មេរៀនទាំងអស់សុទ្ធតែជាការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ៗរបស់គ្រូសម្របសម្រួលដែលឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធន៍ការងារអាជីពកន្លងមក។

– អាជីវកម្ម
– ការកំសាន្ត
– ជំនាញសម្រាប់ប្រកបការងារ
– ផ្សេងៗ

Student 1

រៀនតាមអនឡាញ

ទំនាក់ទំនង

www.piseth.info
៨៥៥-៩៣ ៨១២

អាសយដ្ឋាន

ភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា

Scroll to Top